Biblioteka w Celestynowie od 2001 roku  została włączona w strukturę Gminnego Ośrodka Kultury w Celestynowie i przeniosła swą siedzibą z Urzędu Gminy Celestynów do budynku GOK.

Nasz księgozbiór liczy blisko 18 000 woluminów z różnych dziedzin wiedzy. W grudniu 2005 roku biblioteka rozpoczęła udostępnianie książek audio.

W zakresie działalności biblioteki należą:

 • gromadzenie księgozbioru - podstawowa formą gromadzenia jest zakup dokonywany na podstawie zamówień, w oparciu o katalogi, oferty wydawnicze oraz zapotrzebowanie czytelników. Księgozbiór wspomagany jest również przez dary. O samym charakterze zbiorów decydują użytkownicy biblioteki, a także aktualna sytuacja na rynku wydawniczym. Oprócz książek beletrystycznych i popularno-naukowych gromadzone są również zbiory specjalne( książki audio, wydawnictwa multimedialne),
 • opracowanie zbiorów formalne i rzeczowe,
 • działalność informacyjna (informacja ustna, czytelnia internetowa),
 • wypożyczenia na zewnątrz i udostępnianie na miejscu,
 • wypożyczenia międzybiblioteczne,
 • działalność kulturalno-edukacyjna (konkursy, wystawy,
 • prelekcje, spotkania autorskie, lekcje biblioteczne),
 • popularyzacja książek i czytelnictwa

Filia biblioteki w Regucie istnieje od 1977 r., a od 2001 r. działa w strukturze Gminnego Ośrodka Kultury w Celestynowie. Oferuje swoim czytelnikom księgozbiór dla dzieci, młodzieży i dla dorosłych, liczący ok. 7000  woluminów, w tym księgozbiór podręczny. Ponadto oferuje bezpłatny dostęp do  stanowiska komputerowego z Internetem.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.2018 poz.1000) o ochronie danych osobowych oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Celestynowie (Regucka 1, 05-430 Celestynów, telefon kontaktowy: 22 789 71 02).
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Aleksandrem Jaszczołtem pod adresem e-mail: aleksander.jaszczolt@fzj-solution.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.